THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành chính thức

1. Hóa chất, chế phẩm được sản xuất trong nước.

2. Hóa chất, chế phẩm được nhập khẩu (đã được cho phép sử dụng ở nước ngoài nhưng lần đầu tiên được nhập khẩu để sử dụng ở Việt Nam).

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung.

3. Quy cách đóng gói.

4. Hình thức hoặc nội dung mẫu nhãn.

5. Địa chỉ đơn vị sản xuất, địa chỉ đơn vị đăng ký.

6. Quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

7. Cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký chính thức.

8. Địa điểm sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm tại nước ngoài thành sang chai đóng gói hóa chất, chế phẩm tại Việt Nam.

9. Tác dụng, chỉ tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng.

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành lại

10. Các hóa chất, chế phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành nhưng số đăng ký lưu hành sắp hết hiệu lực.

11. Các hóa chất, chế phẩm là nguyên liệu để sản xuất chế phẩm diệt côn trùng.

Cấp giấy phép nhập khẩu

12. Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để làm khảo nghiệm, kiểm nghiệm.

13. Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để nghiên cứu; viện trợ; sử dụng cho mục đích đặc thù khác.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

14. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.