Thống kê

  • 0Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận:
  • 17Tổng số hồ sơ đang xử lý:
  • 83Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung:
  • 5Tổng số hồ sơ đang chờ nộp kết quả khảo nghiệm:
  • 96Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: